List of active policies

Name Type User consent
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych Site policy All users

Summary

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych Przez Fundację SmarteKlaster zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w celach niezbędnych do organizacji i realizacji cyklu konferencji Polski MoodleMoot, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119.1 z póżn. zm.)

Full policy

W związku ze zgłoszeniem udziału w konferencji Polski MoodleMoot i rejestracją, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

  1. Administratorami moich danych osobowych są:
  • Fundacja SmarterKlaster, al. NMP 32/9, 42-200 Częstochowa, adres do korespondencji: Tomasz Walasek, ul. Osiedlowa 70, 42-233 Wierzchowisko.
  • Organizatorzy cyklu konferencji Polski MoodleMoot: Przemysław Stencel i Tomasz Walasek.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: kontakt@moodlemoot.pl lub za pośrednictwem danych podanych w pkt.1 lub za pośrednictwem strony internetowej https://moodlemoot.pl.  Celem zbierania danych osobowych jest prawidłowa organizacja i realizacja konferencji oraz wypełnienie zobowiązań w stosunku do sponsorów konferencji opisanych w formularzu rejestracyjnym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konferencji. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów RODO. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Fundacja SmarterKlaster będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez 5 lat od zakończenia cyklu konferencji Polski MoodleMoot.