Prezenterzy i prezentacje

Cienkie ściany uniwersytetu XXIw.

(30 min.)

W swoim wystąpieniu przedstawię rozważania dotyczące problemu modernizacji polskiej szkoły wyższej w kontekście zmian społecznych zachodzących po nowoczesności. Jako element wspomnianej modernizacji zaproponuję model sali wykładowej o cienkich ścianach: akademickiego środowiska edukacyjnego opartego na filozofii współuczenia się oraz współdzielenia kapitału symbolicznego i społecznego. Krótko przedstawię możliwości stworzenia takiego otwartego audytorium na przykładach zajęć, które sama prowadzę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie: seminarium magisterskiego w chmurze; międzykulturowych wymian online; oraz odwróconych ćwiczeń. Postaram się też pokazać, jaką rolę w takiej dydaktyce może odegrać Moodle.

Moodle – o wartości szkoleń koleżeńskich

(20 min.)

W swoim wystapieniu przedstawię ideę i praktykę szkoleń koleżeńskich z zakresu obsługi platformy e-learningowej Moodle dla celów e-learningu akademickiego w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Omówię też wyniki ankiety, którą wypełnili uczestnicy wspomnianych szkoleń oraz przedstawię rezultaty obserwacji uczestniczącej. W celu uargumentowania sukcesu opisywanego przedsięwziecia, rozważania swoje odniosę do modelu CoI (Community of Inquiry, Garrison i in. 2000 oraz późniejsze publikacje); modelu którego nazwa w polskim tłumaczeniu brzmi Wspólnota dociekań. W swoim wystapieniu przedstawię charakter wspomnianych “wspólnych dociekań” w ramach opisywanych przeze mnie szkoleń oraz ich krótko- i długoterminowe efekty.


Anna Turula, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Anna Turula jest profesorem w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest autorką programu studiów “Cyfrowy nauczyciel języka angielskiego”, pomysłodawczynią i organizatorką polskiej konferencji nt. nauczania języków obcych wspomaganego komputerowo – PL-CALL oraz redaktorem serii “Studies in Computer Assisted Language Learning” w wydawnictwie Peter Lang.